بیوطن

قرن سقوط عاطفه

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴ ب.ظ

تئوری های فلاسفه غربی را رها کنید. یک مشت حرف به ما هو حرف. این جا اروپاست. مهد آزا...ببخشید! مهد نژاد پرستی. این را تا وقتی وارد بازیهای کاری و اخلاقی با آنها نشوی نمیفهمی. شاید خیلی ها دلشان خوش باشد به اینکه بین موبورهای چشم آبی زنده گی کنند همین تمام و قله آمال و آرزویشان باشد ولی حساب کار وقتی انتظاراتت بالا تر برود فرق میکند. صد سال هم که داخل اینها باشی خودی نیستی!! غریبه ای! از یک نژاد پست تر!

طبقه 5 و 8 برای روس و ایتالیایی و فرانسوی سایر طبقات برای آفریقایی ایرانی عرب سوری . من نمیدانم اگر این نزاد پرستی نیست چه اسمی دارد؟ من نمیدانم اینکه کسی نایس و لبخند میزند مخصوصا من که خیلی از دوستان ایرانیم هم تا نگفتم ایرانی هستند فکر نمیکردند ایرانی باشم  چه به لحاظ لباس پوشیدن و چه ظاهر سعی میکنم خیلی تفاوتی نباشد و بعد از شنیدن اسم ایران لبخندی از جنس ایموجی لبخند با دهان بسته تله گرام تحول بگیری و .....

این جا اروپاست.  خواستگاه نژاد پرستی.....